Centrum De Zonnebloom

KLACHTENREGELING

 
Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan het anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:
  • In eerste instantie komt de klacht –mondeling of schriftelijk- bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beiden tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. deze weg kan wel veel langer duren.
  • De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
  • Is de cliënt ontevreden met de geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De geschillencommissie kijkt naar de causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen 6 maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschillencommissie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het NIBIG, dat de klachtenprocedure uitvoert. Zie https://nibig.nl/uploads/klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz.pdf